ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Սպառողական վարկ մինչև 5,000,000

Նախքան օնլայն դիմում լրացնելն առաջարկում ենք ծանոթանալ վարկի պայմաններին

Հարգելի՛ հաճախորդ,

1. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ առանց գրավի սպառողական այլ վարկը

Սպառողական վարկերը տրամադրվում են անձնական, ընտանեկան, տնային կամ այլ օգտագործման համար նախատեսված ապրանքների, տրանսպորտային միջոցների ձեռք բերման, ծառայություններից օգտվելու, ինչպես նաև սպառողական այլ նպատակների համար:

2.
Որքա՞ն գումար կարող եմ ստանալ

Վարկի գումարը կազմում է նվազագույնը 50,000 ՀՀ դրամ և առավելագույնը 5 մլն ՀՀ դրամ:

3. Ի՞նչ ժամկետով է տրամադրվում վարկը

Վարկը տրամադրվում է նվազագույնը 9 ամիս և առավելագույնը 60 ամիս ժամկետով:

4. Որքա՞ն է կազմում տարեկան տոկոսադրույքը

Մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ առանց գրավի սպառողական այլ վարկերը տրամադրվում են հետևյալ պայմաններով.

 • 9-ից 12 ամիս ժամկետի դեպքում - 12.9-13.9%
 • 13-ից 24 ամիս ժամկետի դեպքում - 14.9-15.9%
 • 25-ից 60 ամիս ժամկետի դեպքում - 16.9-18.5%

Առանձին դեպքերում վարկունակության գնահատման արդյունքում վարկի տոկոսադրույքը կարող է սահմանվել տվյալ ժամանակահատվածին համապատասխան առավելագույն տոկոսադրույքից մինչև 2.5% տոկոսային կետով բարձր, բայց ոչ ավել քան 20% :


5.
Որքա՞ն պետք է վճարեմ վարկը ստանալու համար

Վարկային հաշվի բացման, վարման և սպասարկման նպատակով վարկի տրամադրման պահին Ձեզնից կգանձվի վարկի գումարի 3%-ի չափով միջնորդավճար:

6. Արդյո՞ք վարկը ստանալու համար պետք է ապահովեմ որևէ գրավ

Ոչ, վարկը տրամադրվում է առանց գրավային ապահովվածության: Ձեր վարկունակությունից կախված կարող է պահանջվել երաշխավորություն:

7. Վարկի համար դիմելուց հետո ի՞նչ ժամկետում կտեղեկանամ վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշման վերաբերյալ

Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է Ձեր կողմից վարկի ստացման օն-լայն դիմումը (անհրաժեշտության դեպքում նաև պահանջվող այլ փաստաթղթերը) ներկայացնելուց առավելագույնը 1 բանկային օրվա ընթացքում:

8. Եթե ժամանակին չկատարեմ վարկի մարումները, ի՞նչ տուգանքներ պետք է վճարեմ

Մարման գրաֆիկով սահմանված ժամկետում վարկի մարումները չկատարելու դեպքում չկատարված պարտավորությունների նկատմամբ հաշվարկվում է օրական 0.13% տույժ:

9. Պարտադի՞ր է, որ լինեմ գրանցված աշխատող:

Մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ առանց գրավի սպառողական այլ վարկերը տրամադրվում են ինչպես գրանցված աշխատող հանդիսացող անձանց, այնպես էլ այն անձանց, ովքեր

 • ունեն սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող անշարժ գույք կամ շարժական գույք, որը տրված է վարձակալության և առկա է օրենքով սահմանված կարգով կնքված պայմանագիր (անշարժ գույքի վարձատվության դեպքում վարձատվությունը պետք է ունենա նոտարական հաստատում և գրանցված լինի ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից),
 • ստանում են աշխատանքային կամ զինվորական երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ,
 • զբաղվում են ձեռնարկատաիրական գործունեությամբ,
 • զբաղվում են գյուղատնտեսական գործունեությամբ,
 • վերջին 5 ամիսների ընթացքում առնվազն 5 անգամ օգտվել են Բանկի «Դրամական փոխանցումների ստացում հեռախոսազանգի միջոցով» ծառայությունից, և ծառայությամբ ստացված փոխանցումների միջին ամսական գումարը գերազանցում է 60,000 ՀՀ դրամը:

10. Վարկ ստանալու համար ի՞նչ փաստաթղթեր պետք է ներկայացնեմ

Վարկի տրամադրման համար պահանջվող փաստաթղթերն են.

 • Դիմողի անձը հաստատող փաստաթղթեր
 • Դիմողի հանրային ծառայությունների համարանիշ
 • Անհրաժեշտության դեպքում կարող են պահանջվել այլ փաստաթղթեր:

11. Որտե՞ղ կարող եմ ծանոթանալ Սպառողական վարկերի տրամադրման ընդհանուր պայմաններին և, անհրաժեշտության դեպքում, այն համեմատել այլ առաջարկների հետ

Սպառողական վարկի պայմաններին ընդհանրացված ձևով կարող եք ծանոթանալ այստեղ.


Ընդ որում, խորհուրդ ենք տալիս մինչ վարկային պայմանագրերը ստորագրելը մանրամասն ծանոթանալ նաև Ձեզ տրամադրվող վարկի էական պայմանների անհատական թերթիկին:

12. Արդյո՞ք կան համանման սպառողական այլ վարկեր, որոնց համար ևս կարող եմ դիմել

Մեր կողմից առաջարկվող տարատեսակ սպառողական վարկերի միջոցով Դուք կարող եք առավելագույն ձևով բավարարել Ձեր կարիքները:

Այդ վարկատեսակներն են.


Ի
դեպ,

1. Դուք կարող եք մարել Ձեր վարկը մարման գրաֆիկով նախատեսված գումարից ավելի շատ

Նման դեպքերում Բանկը որևէ տույժ կամ լրացուցիչ վճար չի գանձում:

2. Դուք կարող եք նաև Սպառողական վարկը ամբողջությամբ մարել պայմանագրով նախատեսված վարկի վերջնաժամկետից ավելի շուտ

Վարկը շուտ մարելու դեպքում

 • կխնայեք Ձեր միջոցները,
 • Ձեր կողմից կատարված ծախսը համամասնորեն կնվազեցվի և Ձեզ կվերադարձվի վարկի միջնորդավճարի համապատասխան չափը:

Օրինակ,

01/09/2017թ.-ին Ձեզ տրամադրվել է 2,000,000 ՀՀ դրամ վարկ 36 ամիս ժամկետով (վարկի մարման վերջնաժամկետ՝ 01/09/2020թ.): Վարկի տրամադրման ժամանակ վարկային հաշվի բացման, վարման և սպասարկման համար Ձեզնից գանձվել է 60,000 ՀՀ դրամ միջնորդավճար:

Եթե Դուք 01/09/2018թ.-ին վարկն ամբողջությամբ մարեք, ապա Ձեզ կվերադարձվի վարկային հաշվի բացման, վարման և սպասարկման համար վճարված միջնորդավճարի մնացյալ մասը՝40,000 ՀՀ դրամը, քանի որ հետագա 24 ամիսներին վարկի սպասարկում այլևս չի կատարվելու:

3. Վարկը ժամանակին մարելն ունի մեծ կարևորություն Ձեզ համար, քանի որ վարկ ստանալով՝ Դուք ձևավորում եք Ձեր վարկային պատմությունը

Վարկային պատմությունն իրենից ներկայացնում է վարկառուի (երաշխավորի) ստանձնած վարկային պարտավորությունների և դրանց կատարման վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը: Վարկային պարտավորությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և չափով չկատարելու դեպքում Բանկն առավելագույնը 3 աշխատանքային օր հետո Ձեր տվյալները (պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման մասին տեղեկատվությունը) կուղարկի ԱՔՌԱ վարկային բյուրո:

Վատ վարկային պատմություն ունենալը Ձեզ համար հետագայում այլ վարկեր ստանալիս կարող է հանդիսանալ խոչընդոտ:

4. Եթե վարկի գործողության ընթացքում տեղի ունենան ներքոնշյալ փոփոխությունները, ապա մենք կապահովենք Ձեր տեղեկացված լինելը

Փոփոխություններ

 • վարկի անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն,
 • Ձեր և Բանկի միջև հաղորդակցման կարգի փոփոխություն,
 • փոփոխություններ իրավական ակտերում, որոնք ուղղակի ազդեցություն ունեն Ձեր և/կամ Բանկի իրավունքների և պարտականությունների վրա,
 • վարկի ընդհանուր պայմանների փոփոխություն,
 • այնպիսի հանգամանքների փոփոխություն, որն ուղղակի ազդեցություն ունի Ձեր և Բանկի իրավունքների, պարտականությունների կամ պարտավորությունների վրա՝ ներառյալ ԱՔՌԱ վարկային բյուրո տվյալներն ուղարկելը:

Կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ Բանկը Ձեզ կտեղեկացնի

 • կատարված փոփոխության վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց 7 աշխատանքային օր առաջ, եթե փոփոխությունը նախաձեռնողը Բանկն է,
 • փոփոխության տեղի ունենալուց և Բանկի՝ այդ մասին տեղեկանալուց 7 աշխատանքային օր հետո, եթե փոփոխությունը նախաձեռնողը Բանկը չէ:

5. Բանկը առնվազն 30-օրյա պարբերականությամբ Ձեզ կտրամադրի Ձեր վարկային հաշվի վերաբերյալ քաղվածք

Քաղվածքը պարունակում է քաղվածքի ժամանակահատվածի սկզբի դրությամբ Ձեր վարկի մնացորդի, 30-օրյա ժամանակահատվածում Ձեր կողմից կատարված մուտքերի ընդհանուր չափի, մարված տոկոսագումարների, մայր գումարի, տույժերի (առկայության դեպքում) չափի, ինչպես նաև քաղվածքի վերջին օրվա դրությամբ Ձեր վարկի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

6. Կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ ծանուցումները, ինչպես նաև վարկային հաշվի քաղվածքները Ձեզ կտրամադրվեն գրավոր

Նշված տեղեկատվությունը Ձեզ կտրամադրվի Ձեզ համար նախընտրելի եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով, էլեկտրոնային փոստով կամ առձեռն՝ Բանկի տարածքում:

7. Եթե վարկի գործողության ընթացքում առաջանան դժգոհություններ, ապա կարող եք հետևել «Ի՞նչ անել, եթե ունեք բողոք» փաստաթղթում ներկայացված քայլերի հաջորդականությանը:


Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։16.01.2020 14:45
ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԸ վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Հեռ.` (+374 10) 31 88 88
Ֆաքս` (+374 10) 54 34 85
Էլ.-փոստ` acba@acba.am