Շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 88
Քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 99
American Express քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 99 99
acba digital
Կապ մեզ հետ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Քարտի օգտագործման ժամանակ առաջացող այլ ռիսկեր
  • Քարտային հաշվի արժույթից տարբերվող արժույթով գործառնության կատարման և տվյալ գործառնության մշակման օրերին կիրառվող արտարժույթի փոխարժեքի տարբերության հաշվին կարող է առաջանալ գերածախս:
  • Գերածախսի գումարը, դրա նկատմամբ հաշվարկված տոկոսագումարը և Քարտային հաշվի սպասարկման միջնորդավճարը Բանկի պահանջով չմարելու դեպքում Քարտապանը պարտավորվում է Բանկին վճարել տույժ չմարված գերածախսի գումարի և դրա նկատմամբ հաշվարկված տոկոսագումարի 0.13 (զրո ամբողջ տասներեք տասնորդական) տոկոսի չափով` յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար:
  • Քարտապանի գրավոր կամ բանավոր դիմումի հիման վրա քարտի գործողության ժամանակավորապես կասեցումը (բլոկավորումը) չի նշանակում Քարտի գործողության դադարեցում, ինչպես նաև չի դադարեցնում Քարտային հաշվի սպասարկման միջնորդավճարի գանձումը:
  • Եթե Քարտի գործողությունը դադարեցվում է Քարտապանի գրավոր դիմումի համաձայն, ապա նախապես վճարված Քարտային հաշվի սպասարկման միջնորդավճարը ենթակա չէ վերադարձման:
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 06.02.2023 12:39
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am