ACBA Digital
CONTACTS
Individuals
Business
Farmers
Application form to embassies

Please fill in the application in English
Fields marked with * are mandatory

Անձնական տվյալներ

Անուն*
Ազգանուն*
Անձնագրի սերիա և համար*
Հեռ.*
Էլ.-փոստ*

Ընտրեք հաշիվը

Տեղեկանքի տվյալներ

Տեղեկանքի ստացման ամսաթիվը*
Տեղեկանքի ստացման ժամը
Ընտրեք լեզուն*
Ընտրեք դեսպանատունը*
Տեղեկանքի տեսակ*
Շարժի սկիզբ*
Շարժի ավարտ*
Տեղեկանքի ստացման եղանակ*

Առաքումն իրականացվում է միայն Երևանի տարածքում
Առաքման հասցե*
Միջնորդավճարի գանձման հաշվի տեսակը*
Միջնորդավճարի գանձման հաշվեհամարը*
Որ մասնաճյուղի հաճախորդ եք հանդիսանում*
Ընտրեք մասնաճյուղը, որտեղից ցանկանում եք ստանալ տեղեկանքը*
Լրացուցիչ տեղեկատվություն
I know terms, conditions and prices։*
In case of any discrepancies in the information contained in the Site, as well as inaccurate texts in a foreign language, please be guided by the Armenian version. 09.03.2015 14:56
Acba bank is supervised by the CBA.
82-84 Aram Street, Yerevan, Armenia
+37410318888
E-mail: acba@acba.am