ACBA Digital
CONTACTS
Individuals
Business
Farmers
Loans for business

Please fill in the application in English
Fields marked with * are mandatory

Հաճախորդի տվյալները

Կազմակերպության կամ Ա/Ձ անվանումը*
Գործունեության տեսակ*
Taxpayer number*
Աշխատակիցների թիվը*
Աշխատանքային փորձը տվյալ բիզնեսում (տարի)*

Ղեկավարի տվյալները

Անուն ազգանուն հայրանուն*

(լրացվում է տնօրենի կամ Ա/Ձ-ի տվյալները)
Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը*
Date of birth*
Հանրային ծառայության համարանիշ
Հեռախոսի համար (ներ)*
Էլ. փոստի հասցեն*

Հիմնադիրների տվյալները

Անուն ազգանուն/Անվանում*
Անձը հաստատող փաստ. տվյալներ/ՀՎՀՀ*
Մասնաբաժին*
Կոնտակտային տվյալներ

Պահանջվող վարկի/վարկային գծի տվյալները

Պահանջվող վարկի տեսակը*
Վարկի/վարկային գծի գումար*
արժույթ*
Վարկի/վարկային գծի ժամկետ* ամիս
Վարկի/վարկային գծի նպատակ*

Other details

ACRA agreement
Agree*
Լրացուցիչ տեղեկատվություն
Մասնաճյուղ*
I have read and agree to the terms of the online application*

Filling out the initial assessment form and meeting the requirements does not guarantee the provision of the loan and does not create a liability for the Bank to issue a loan. You will be contacted by our specialists.
Written on the picture   
In case of any discrepancies in the information contained in the Site, as well as inaccurate texts in a foreign language, please be guided by the Armenian version. 03.04.2020 17:57
Acba bank is supervised by the CBA.
82-84 Aram Street, Yerevan, Armenia
Tel: (+374 10) 31 88 88 (24/7)
Fax: (+374 10) 54 34 85
E-mail: acba@acba.am