acba digital
CONTACTS
Individuals
Business
Farmers

Please fill in the application in English
Fields marked with * are mandatory
First name, Last name*
Currency of the card*
Մասնաճյուղ*
Ծննդյան օր (օր/ամիս/տարի)*
Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
Բնակության հասցե*
Հեռախոսահամարներ*
Էլ. փոստ*
Քարտի ստացման եղանակ*
Քարտով` ստորև նշված գումարից մեծ գործարքների վերաբերյալ SMS-տեղեկացում ծառայության ակտիվացում*
Նվազագույն գումար
SMS-հաղորդագրության լեզու*
SMS-հաղորդագրության տեսակ*
Do you want a credit line?*
ACRA agreement
Agree*
In case of any discrepancies in the information contained in the Site, as well as inaccurate texts in a foreign language, please be guided by the Armenian version. 20.02.2023 14:14
Acba bank is supervised by the CBA.
82-84 Aram Street, Yerevan, Armenia
E-mail: acba@acba.am