ACBA Digital
CONTACTS
Individuals
Business
Farmers
Card replacement application

Please fill in the application in English

By submitting this application the cardholder authorizes the Bank to replace his/her current card with a new card.

Fields marked with * are mandatory
Անուն*
Ազգանուն*
Branch*

Mention the branch where you have ordered your card
Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
Քարտի տեսակ*
Քարտի արժույթ*
Փոխարինվող քարտի համարը*
Քարտը վարկային գծով է*
ACRA agreement
Agree*
Հեռախոսահամար*
Էլ. փոստ*
Քարտի փոխարինման պատճառը*
Այլ պատճառ*
Պահանջվող գործողություն*
Քարտի ստացման եղանակ*
I confirm that I have read and accept “ACBA BANK” CJSC’s “Terms and conditions for issuing and servicing payment cards” and card issuing and servicing fees, and that the information provided in this application is complete and accurate. I confirm that I am familiar with the possible risks regarding the usage of payment cards presented in the “Advices for cardholders” section in the website and the advice regarding the process of following the safty rules. I am aware that if there are attached or additional cards attached to my main card account, they will be closed according to this application.*
In case of any discrepancies in the information contained in the Site, as well as inaccurate texts in a foreign language, please be guided by the Armenian version. 24.05.2016 14:25
Acba bank is supervised by the CBA.
82-84 Aram Street, Yerevan, Armenia
E-mail: acba@acba.am