24/7 service
010 31 88 88
24/7 card service phone number
010 31 88 99
24/7 service phone number for American Express cards
010 31 99 99
acba digital
CONTACTS
Individuals
Business
Farmers

Please fill in the application in English
Fields marked with * are mandatory
Անուն*
Ազգանուն*
Ծննդյան օր (օօ/աա/տտտտ)*
Հեռախոսահամար*
Էլեկտրոնային փոստի հասցե*
Նախընտրելի աշխատանքային օր և ժամ Բանկի աշխատակցից զանգ ստանալու համար*
Լրացուցիչ տվյալներ
Download the general sheet of credit line (overdraft) essential conditions
In case of any discrepancies in the information contained in the Site, as well as inaccurate texts in a foreign language, please be guided by the Armenian version. 04.10.2016 17:04
Acba bank is supervised by the CBA.
82-84 Aram Street, Yerevan, Armenia
E-mail: acba@acba.am