ACBA Digital
CONTACTS
Individuals
Business
Farmers
Additional

Please fill in the application in English
By submitting this application, the Cardholder authorizes the Bank to issue an additional card linked to his/her card account. The additional card must be of a different payment system than that of the main card. The additional card allows the Cardholder to use the funds available on the card account in case of problems with the main card or where the main card is not serviced by the trade and service outlet or the ATM.
Fields marked with * are mandatory
Ընտրեք քարտը*
Branch*

Mention the branch where you have ordered your main card
Լրացուցիչ քարտ*

Հիմնական քարտի քարտապանի տվյալները

Իրավաբանական անձի/ԱՁ-ի անվանում*
Անուն*
Ազգանուն*
Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
Հեռախոսահամար*
Քարտի համար*
Էլ. փոստ*
Քարտի ստացման եղանակ*
I confirm that I have read and accept “ACBA BANK” CJSC’s “Terms and conditions for issuing and servicing payment cards” and card issuing and servicing fees, and that the information provided in this application is complete and accurate. I confirm that I am familiar with the possible risks regarding the usage of payment cards presented in the “Advices for cardholders” section in the website and the advice regarding the process of following the safty rules.
I agree that my primary card's password, email address, and transaction limits will be set for my additional card. I was informed that if the main card will not reissued, the additional card will not work.*
In case of any discrepancies in the information contained in the Site, as well as inaccurate texts in a foreign language, please be guided by the Armenian version. 27.03.2019 15:50
Acba bank is supervised by the CBA.
82-84 Aram Street, Yerevan, Armenia
E-mail: acba@acba.am